Disclaimer

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Het Nieuwe Kind. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Kind (Saskia Markestein). Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Het Nieuwe Kind met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het Nieuwe Kinds behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Het Nieuwe Kind alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Het Nieuwe Kind niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Het Nieuwe Kind, welke geen eigendom zijn van Het Nieuwe Kind, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Het Nieuwe Kind. Hoewel Het Nieuwe Kind uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Het Nieuwe Kind worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips en aanbevelingen op Het Nieuwe Kind kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Het Nieuwe Kind zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Het Nieuwe Kind sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Het Nieuwe Kind ontwikkelde content of producten.